Ceci n'est pas

Mensen kopen niet de voordelen van jouw product,
zij kopen enkel oplossingen voor hun zakelijke problemen of privé wensen.

“Just do it”

Een website moet snel zijn. Dat klopt. “Maar ook bij de start kregen we al klanten of verkochten producten op een langzamere site”.

Een goede ‘Over ons’-pagina is nodig om vertrouwen te winnen, maar zelfs zonder zo’n pagina werd al verkocht. Wacht niet tot alles perfect geregeld is. Je bent ondernemer en hoe eerder je geld verdient, des te beter.

Als mensen voor het eerst via je website kopen, dan bellen ze je graag op. Even vernemen wie achter de webshop zit. Geef duidelijk aan hoe en wanneer je bereikbaar bent.

Resultaat gedreven

Bezoek vanuit de Google-pagina’s (SEO) levert meestal het meeste geld op. Dat is de ervaring van mijn klanten. Zichtbaarheid in Google duurt enige weken. Na 3 maanden begint de website-omzet te komen en na 5 maanden is het allemaal nog beter.

Wij leren je in enkele uren hoe je dit doet. Jij hebt dan de kennis om je website op Google-pagina 1 te krijgen.

Wil je sneller resultaat, start dan met Google Adwords. Wij leren je een goede advertentiecampagne op te stellen.

Deze site toont vooral voorbeelden van functiesWij bouwen websites snel, tegen de beste prijs, 03 272 27 27

Omzet verhogen, kosten verlagen

Als je net begint, moet je de inhoud niet te moeilijk maken. Je besteedt aandacht aan enkele product- of dienstenpagina’s. Die geef je de juiste inhoud en structuur. Het succes vertaalt zich bij onze klanten in omzet.

Zelf kennis van websitebouw en van SEO bespaart je veel geld. Wij brengen die kennis aan je over. Je kan zelf teksten aanpassen of aanvullen. Zo heb je zelf in de hand om meer omzet uit je website te halen en toch de kosten laag te houden.

Maatwerk website voor jouw business

– Responsive website voor laptop tot GSM.
– Alle tools voor een hoge Google notering.
– Actief marketing met een nieuwsbriefmodule.
– Geen beperking op aantal producten in uw webwinkel.
– Handleiding/uitleg in de vorm van video’s.
– Programmatuur overnemen om zelfstandig door te gaan.
– Grafische editor om webpagina’s aan te passen.
– De laagste prijzen.

Vindbaar


Je bent op zoek naar meer naamsbekendheid, of je wil extra sales en leads. Maar misschien heb je dit al opgegeven. Je denkt: online groeien is enkel voor andere ondernemingen.


Online groeien


De Belgische consument koopt voor meer dan 2 miljard per kwartaal online. Voor hoeveel bij jou? Wij realiseerden voor winkels en dienstverleners een omzetstijging van 25% in 4 maanden.


Standaard en maatwerk


Klanten zijn gestart met een standaard website. Zij kregen de kennis mee om deze goed vindbaar te maken. De online groei nodigde uit voor uitbreiding van de website om nog effectiever te zijn.


Flexibel team


NBU Digitaal is een creatieve full-service bureau voor Internetmarketing, webshops, website ontwikkeling en allerlei teksten en informatieve video’s voor op je website.

Placeholder

Brigit

CEO


Dit is een standaard presentatie van medewerkers in uw winkel of onderneming.Placeholder

Mark

CFO


U levert een foto aan om hier te plaatsen of wij kunnen met een professioneel toestel langskomen.Placeholder

Phillipe

Controller


Dit is een standaard presentatie van medewerkers in uw winkel of onderneming.


Placeholder

Tom

IT


De specialist op gamegebied, gepassioneerd en ruime ervaring. Versneld processenPlaceholder

William

Marketing


Spreekt veel, is niet altijd even duidelijk, maar houdt van zijn mensen. Aanstekelijke enthousiasmePlaceholder

Sylvie

Jurist


Was al heel vroeg in de ban van regeltjes. Heeft dit nooit losgelaten en haar werk van gemaakt


Stel je neemt contact op


Wij weten niet of wij je kunnen helpen. Maar leg je vraag vrijblijvend aan ons voor en kijk wat wij hierop kunnen antwoorden.

OpenMaandag – Vrijdag 9u00 – 17u00

Zaterdag 10u00 – 14u00

Zondag gesloten

NAW-gegevens


adres Cogels Osylei 56, Antwerpen

Telefoon +32 (0)3 272 27 27

Email info@nbu.be

Waarom een foto niet schermbreed?


Standaard bewegen foto’s met de rest van de pagina mee. Foto’s worden niet schermbreed gemaakt om ook op bijvoorbeeld tablets een juiste weergave te krijgen.


Placeholder

Schermbreed
Foto Gefixeerd


Een bijzonder effect als de achtergrondfoto gefixeerd wordt en de voorgrond – op de tekst na – transparant is. Het effect wordt versterkt omdat de foto schermbreed is.


0+
leden

ALGEMENE VOORWAARDEN van NBU en NBUDigitaal

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van NBU (ook werkend onder de naam NBUDigitaal), gevestigd te Cogels Osylei 56 Berchem, hierna te noemen NBU Digitaal. De wederpartij of contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als Klant.
1.2 Onder het woord Klant wordt verstaan elke persoon die een order of opdracht doorgeeft ongeacht zijn hoedanigheid: reclameadviesbureau, regie of andere tussenpersoon.
1.3 NBU is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door NBU van een order of opdracht van de klant.
1.4 De algemene voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. NBU mag schriftelijk, per email of mondeling Klant op de hoogte stellen van de Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.
1.5 De afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgesteld.
1.6 Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan NBU.
2.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en diensten als mede de ontwerpen en programmatuur die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen NBU en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij NBU of diens leveranciers.
2.2 De levering van producten en diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
2.3 De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.
2.4. Alle teksten, woorden en afbeeldingen op de website zijn van de klant en vallen onder verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant beschikt over deze teksten en afbeeldingen en is verantwoordelijk over de inhoud en de wijze van publiceren van deze teksten en afbeeldingen. NBU heeft geen eigendomsrechten over welke tekst of afbeelding dan ook op de website.
3.1 Prijzen welke door NBU in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn.
3.2 De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 kalenderdagen. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en eventuele kosten.
4.1 Orders of opdrachten met betrekking tot de diensten van NBU vangen automatisch aan vanaf de dag van ondertekening van de bestelbon, na oplevering van de website of ten laatste na 60 kalenderdagen na het aangaan van de overeenkomst tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 Orders of opdrachten met betrekking tot de diensten van NBU hebben een looptijd van 12 maanden tenzij anders overeengekomen en worden stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode bij gebrek aan schriftelijke en ondubbelzinnige opzegging. De opzeggingstermijn bedraagt drie maanden voor het verstrijken van de looptijd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.1 Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn de facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
5.2 De facturen moeten binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum volledig betaald zijn.
5.3 Het opmaken of het aanvaarden van wissels impliceert geen rechtsvernieuwing. Alle tegenwoordige en toekomstige belastingen en taksen zijn voor rekening van de klant.
5.4 Bij gebrek aan betaling is NBU gerechtigd de levering van diensten en producten te schorsen en reeds gegeven of toekomstige orders of opdrachten stop te zetten, zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van al zijn rechten.
5.5 De facturen die op de vervaldatum onbetaald blijven, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% ten titel van schadebeding met een minimum van € 50,00 evenals met nalatigheidsintresten aan 1% per begonnen maand.
5.6 Agentschappen en andere tussenpersonen van klanten verbinden zich absoluut tot betaling van de facturen. Zij zijn solidair aansprakelijk voor de betaling van de bestelling die zij zouden hebben aangebracht, zelfs wanneer de factuur op naam van de adverteerder of van een derde is opgesteld.
6.1 Iedere klacht betreffende de diensten of producten, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de begindatum van het aanvagen van een dienst of product te worden bekendgemaakt aan NBU en dit per aangetekende brief.
6.2 Het gebrek aan geschreven protest tegen een factuur binnen de 8 werkdagen na factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
6.3 In geen geval kan het stilzwijgen van NBU na ontvangst van een klacht als aanvaarding van de inhoud van de klacht worden geinterpreteerd.
6.4 Indien een klacht gegrond is, zal NBU de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
6.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal NBU slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel Aansprakelijkheid.
7.1 NBU wijdt zich aan zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van NBU, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie of zijn leidinggevend personeel.
7.2 De eventuele aansprakelijkheid van NBU ten opzichte van de klant – uit welken hoofde ook – is beperkt tot de netto factuurwaarde van de overeenkomst of beperkt tot de netto betaling voor de geleverde diensten.
7.3 NBU is niet verantwoordelijk voor de teksten, woorden of afbeeldingen op de website. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle teksten, uitingen en afbeeldingen op de website. De Klant heeft ook toegang tot de website (heeft login gegevens van de website ontvangen) om teksten en afbeeldingen op de website aan te passen.
7.4 NBU is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. NBU oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat NBU de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen NBU en de eigenaars van deze sites.
Alle omstandigheden waaronder staking, politieke instabiliteit, overstroming, brand en dergelijke zullen als overmacht beschouwd worden van zodra zij het beheren van een advertentiecampagne of het leveren van een andere dienst of product beletten of vertragen. Het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van dergelijke omstandigheden moet NBU niet bewijzen.
In dergelijk geval wordt NBU ontslaan van elke verplichting of schadeloosstelling.
9.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met NBU voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van NBU. Indien een bepaling van een met NBU gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
9.2 Wijzigingen van websitegegevens zoals URL’s en URL-aliassen en contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan NBU worden meegedeeld.
10.1 Op de tussen NBU en de klant gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
10.2 Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Uw site krijgt iets transparants


Websites met eigen functionaliteit en design (klik op voorbeelden)

 • Groothandel cosmetica
 • Restaurant La Berwien
 • Beauty Wellness
 • Nederlanders in Belgie
 • Kleine en middelgrote ondernemingen
 • Standpunt
 • CNBS Carwash
 • Ties&Laces
 • demob

De verschillende aanbiedingen

Basis

€19

per maand
 • Specificatie 1
 • Specificatie 2
 • Specificatie 3
Koop nu!

Pro

€39

per maand
 • Specificatie 1
 • Specificatie 2
 • Specificatie 3
Klik hier!

Voor meer informatie over bovenstaande aanbiedingen, aarzel niet en neem contact op!

Service A


Product A
Service B


Product B
Service C


Product C • Connector.

  Aanbiedingen

  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

 • Connector.

  Totstandkomen van overeenkomsten

  De klant en Webshop komen overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

 • Connector.

  Prijzen

  Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Webshop behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen.

 • Connector.

  Betaling

  Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart of via de Bancontact betaalknop. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.

 • Connector.

  Levering

  Webshop streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Webshop ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

 • Connector.

  Omruilen

  Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

4 gouden verkoopregels als uw website een marketingtool is

(klik op onderstaande balken)

Stop selling features and benefits

Schrijf niet over (uw) oplossingen, maar vraag naar de problemen van de prospect

Click Me!

Don't spil your candy in the lobby

Geef niet te veel informatie weg voor het verkoopmoment

A prospect who is listening to you / reading your website is no prospect at all

Een prospect die alleen naar de verkoper luistert / enkel website-info leest, is geen prospect

Click Me!

If your competition is doing it, stop doing it right away

Zorg dat je je onderscheidt, anders laat je klant je concurreren op prijs

Click Me!

En wat wenst u?

Wat NBU Digitaal doet voor bedrijven is deze organisaties in contact brengen met nieuwe prospects of zorgen dat prospects deze bedrijven top of mind hebben. Lees meer…

Placeholder
0 p.m.
oude site

0 p.m.
nieuwe site

0 p.m.
Target

0
jaar

Klik op een van de onderstaande vierkanten

Misschien kunnen wij niets voor u betekenen...


Wellicht heeft u op uw website al voldoende bezoekers? Of heeft u al meer dan genoeg werk: liever niet nog meer prospects. Uw website staat al voldoende hoog genoteerd bij Google. Vraagt u af of websites wel gekwalificeerde prospects opleveren? Misschien heeft u de investeringen van uw website er al lang uit? En krijgt u sowieso voldoende prospects via de website binnen.

...maar organisaties vragen wel onze Quickscan uit te voeren.


Hoe scoort uw website op de belangrijkste zoekwoorden? Wat zijn de belangrijkste zoekwoorden van uw sector? Is verbetering van uw Google-score mogelijk? Heeft uw website de structuur die Google graag wil? Is uw site geschikt voor tabletcomputers of mobieltjes? Of heeft u het idee opgegeven dat uw website prospects kan opleveren?

Click Me!
Placeholder

Wat is belangrijk?

Op deze site ziet ook welke elementen wij aan uw website kunnen toevoegen. Maar belangrijker is dat uw website wordt gevonden en dat prospects reageren. Lees meer…

Download Deze Informatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Lorem ipsum dolor sit amet. Tell me more…

Placeholder

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Lorem ipsum dolor sit amet. Tell me more…

Placeholder

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Lorem ipsum dolor sit amet. Tell me more…

Placeholder

Maak kennis met ons team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus.PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Product Titel


Statistiek 1
84%

Statistiek 2
92%

Statistiek 3
78%

Slechts
0.99
per maand

Placeholder